Hyppää sisältöön
kaislikko.jpg
Copyright 2022 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

1.8.2021 alkaen asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu on 288 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella. Maksuja määrätessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheen ensimmäiseksi lapseksi maksusta päätettäessä katsotaan aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. 

  • Perhekoko 2: tuloraja 2798 €, korkein maksu 5485 € tuloilla
  • Perhekoko 3: tuloraja 3610 €, korkein maksu 6297 € tuloilla 
  • Perhekoko 4: tuloraja 4099 €, korkein maksu 6786 € tuloilla
  • Perhekoko 5: tuloraja 4588 €, korkein maksu 7275 € tuloilla
  • Perhekoko 6: tuloraja 5075 €, korkein maksu 7762 € tuloilla

Maksun perusteena olevat tulot tarkastetaan toimintavuosittain. Tuloselvitykseen liitetään mukaan tositteet perheen pääasiallisista tulonlähteistä (esim. viimeisimmät palkkakuitit, päivärahapäätös jne.). Muitakin tositteita voidaan tarvittaessa pyytää, jos ilmoitetuissa tiedoissa on epäselvyyksiä. 

Kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vuoden 2020 alusta lukien oikeus käyttää tulorekisterissä olevia tulotietoja esim. varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräämistä varten. Käyttö kuitenkin perustuu asiakkaan suostumukseen. Tuloselvityksen yhteydessä on kohta, jonka täyttäessään vanhempi joko antaa suostumuksensa tulorekisterin käyttöön tai kieltää sen.  

Maksua määritettäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Mikäli lomarahasta ei ole selvitystä, lisätään kuukausituloihin 5 %. Jos kuukausitulo on muuttuva, lasketaan kuukauden keskiansio pidemmältä ajanjaksolta. Myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusapu ja -tuki vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Asiakasmaksupäätös on voimassa toistaiseksi.

Huoltajan tulee ilmoittaa tuloissa ja perhesuhteissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Jos varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä koskeva päätös perustuu huoltajan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti maksu peritään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta alkaen. Mikäli hoitosuhde katkeaa toimintavuoden aikana, heinäkuulta peritään maksu. Lain 10 §:n mukaan peruuttamatta jätetystä loman ajaksi varatusta varhaiskasvatuksesta voidaan periä puolet kuukauden asiakasmaksusta. Maksu voidaan periä myös heinäkuulta, vaikka se muuten olisi ollut maksuton.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Mikäli molemmilla huoltajilla on päivähoidon tarve, sopivat huoltajat keskenään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun jakamisesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella  kunnan tulee määritellä varhaiskasvatukseen tuntiperustainen maksu. Maksu määräytyy varattujen hoitoaikojen mukaan. Mikäli lapsi on päivähoidossa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä hoitoaikaan suhteutettu maksu. 

 

Juupajoen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määrittävät käsitteet ja tuntimäärät

 Osapäiväinen varhaiskasvatus

- alle 20 h/vko, 84 h/kk, maksu 50 % kokoaikahoidon maksusta. 

20 h - 25 h/vko, 107 h/kk, maksu on 60 % kokoaikahoidon maksusta.

Kokopäiväinen varhaiskasvatus

-25 h - 35 h/vko, 150 h/kk, maksu on 80 % kokoaikahoidon maksusta.

- yli 35 h/vko, 170 h/kk, maksu 100 % 

Hoitopaikkaa haettaessa huoltajat arvioivat lapsen hoidon tarpeen. Huoltajan jättämän hakemuksen mukaisesti tehdään päätös lapsen hoitoajasta kuukaudessa, joka on perusteena kuukausimaksun määräytymiselle. Hoitoaikojen toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa ja tarvittaessa korjataan tarvetta vastaavaksi. Keskimääräisyyttä tarkastellaan kalenterikuukausittain. 

 

Esiopetusta täydentävä osa-aikahoito

Esiopetus 4 tuntia/päivä on maksutonta. Mikäli esiopetuksen lisäksi esioppilas tarvitsee osa-aikahoitoa, huoltajat voivat varata osa-aikaisen varhaiskasvatuksen hoidon tarpeensa mukaisesti.

Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokoaikahoitoa (yli 5h/pv) esiopetuksen loma-aikoina, (syys-, joulu- ja talvilomat sekä kesäaika), peritään maksu kokoaikaisesta hoidosta.

 

Tilapäinen hoito

Hoito on tilapäistä, jos hoitopäiviä on enintään 5 päivää/kk. Tilapäisen hoidon maksu on perheen tuloista riippumaton. Tilapäisestä hoidosta ei tehdä varhaiskasvatuksen sijoituspäätöstä.

-         -  Kokoaikainen hoito (5-10h/päivä) 20 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista hoidon maksu on 4 €/ päivä.

-         -  Osa-aikainenhoito (alle 5 tuntia/päivä) on 12 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista maksu on 2,50 €/ päivä.

-         -  Vuorohoidossa (klo 18-06 arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 30,00€/päivä. Yhden hoitopäivän hoitoaika on 5-10h.

-          - Vuorohoidossa (klo 18-06 arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 18,00 €, kun hoitoaika jää alle 5h

 

Varhaiskasvatustarpeen muutos

Jos hoidontarve muuttuu, on siitä täytettävä varhaiskasvatuksen muutoslomake sähköisesti Wilmassa. Muutokset sopimukseen tehdään aina ennen kalenterikuukauden vaihtumista. Muutos on voimassa vähintään kolme kuukautta. Vuosiloma ei ole muutoksen peruste. 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00