Hyppää sisältöön
mustikanraakileet.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Asiakkaan ja potilaan oikeudet 

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa sekä oikeuksia turvataan laissa. Laeissa määritellään ne oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava.

Potilaiden oikeudet

Potilasasiakirjojen tietojen tarkistaminen

Potilaalla on oikeus tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Lomakkeet tarkastusoikeuden käyttäminen tai virheellisen tiedon korjaaminen.

Terveydenhuollon asiakirjat ja niissä olevat tiedot ovat salassapidettäviä. Asiakirjoja ja niissä olevia tietoja ei luovuteta sivullisille, jollei asianosainen ole antanut siihen suostumusta tai ellei laissa ole muuten säädetty.

Potilastiedot kerätään rekisteriin, jota ylläpitää Mänttä-Vilppulan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Terveydenhuollon potilastietorekisteristä on laadittu rekisteriseloste, johon on merkitty rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterin pitäjän edustaja, jonka tulee huolehtia rekisteröidyn oikeuksien toteutumiseen liittyvistä palveluista.

Jos haluat käyttää rekisteröitynä potilaana oikeuksiasi tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään.

Muistutus

Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä kannattaa kuitenkin yrittää selvittää asia potilasta hoitaneiden henkilöiden kanssa. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai tältä sivulta tulostettavalla muistutuslomakkeella. Muistutuksen tekeminen on potilaan tai hänen omaisensa lakisääteinen oikeus, ja terveydenhuollosta vastaavan johtajan on vastattava siihen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa, yleensä noin kuukaudessa.

Jos muistutuksen tekijä ei ole tyytyväinen muistutukseen saamaansa vastaukseen, hän voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon tai Valviraan. Kantelun voi tehdä, vaikka ei olisikaan tehnyt muistutusta, mutta muistutuksen avulla asia voidaan yleensä selvittää nopeammin.

Kantelu

Potilaalla tai hänen omaisellaan on oikeus kannella, jos hän on tyytymätön terveydenhuollossa saatuun hoitoon tai kohteluun. Ennen kantelun tekemistä kannattaa kuitenkin harkita myös muita, usein nopeampia ja tehokkaampia keinoja, joilla asia voitaisiin selvittää ja ratkaista. Näitä ovat asian selvittäminen hoitopaikassa tai muistutuksen tekeminen.

Terveydenhuoltoa koskeva kantelu tehdään joko aluehallintovirastoon tai Valviraan vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kantelun voi tehdä, vaikka olisi jo tehnyt hoidostaan muistutuksen hoitopaikkaan tai potilasvahinkoepäilyn vuoksi tehnyt hakemuksen Potilasvakuutuskeskukselle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli viisi vuotta.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa menehtyneen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa ja kantelija epäilee hoitovirhettä. Muut hoitoa koskevat kantelut tehdään siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella potilas on ollut hoidettavana.

Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti asianmukaiseen käsittelypaikkaan. Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

Potilasvahinko

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa tapahtuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Korvausta haetaan kirjallisella vahinkoilmoituksella, jonka voi tulostaa Potilasvakuutuskeskuksen verkkosivuilta, pyytää Potilasvakuutuskeskuksesta tai toimintayksikön potilasasiamieheltä. Korvausta on haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta. Apua ilmoituksen täyttämiseen saa potilasasiamieheltä.

Ennen ilmoituksen tekemistä olisi hyvä keskustella asiasta hoitavan lääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan kanssa. Kokemuksen perusteella monen potilasvahinkoilmoituksen taustalla on epätietoisuus sairauteen, vammaan tai hoitoon liittyvistä seikoista. Tällaiset epäselvyydet on nopeimmin selvitettävissä hoitavan tahon kanssa. Keskustelun perusteella voidaan tarvittaessa tehdä potilasvahinkoilmoitus.

Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet määritellään laissa. Laki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa.

Oikeudet ja velvollisuudet

Palvelun laatu

 • Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.

Kohtelu

 • Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun, niin että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.
 • Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Itsemääräämisoikeus

 • Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta.
 • Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.
 • Alaikäisen asiakkaan mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Tietojen antaminen asiakkaalle ja asiakkaan velvollisuus antaa tietoja

 • Asiakkaalla on oikeus saada selvitys oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista asiassa merkityksellisistä seikoista.
 • Asiakas saa tutustua hänestä talletettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista.
 • Asiakkaalla on oikeus saada tietoja asianosaisaseman perusteella asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
 • Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämisessä ja toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Päätös ja palvelusuunnitelma

 • Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti.
 • Asiakkaalle on pääsääntöisesti laadittava palvelusuunnitelma.

Valittaminen eli asiakkaan oikeusturvakeinot

 • Asiakkaalla on oikeus hakea päätökseen muutosta.
 • Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle tai kantelu sosiaalihuollon valvonnasta vastaaville viranomaiselle.
 • Kunnan sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa asiakasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00