Hyppää sisältöön
sahojen_alue.jpg
Copyright 2023 - Juupajoki -logo, linkki etusivulle

- Kartta jakeluverkostosta

Vesilaitos

Juupajoen kunnan vesilaitos käyttää raakavetenään pohjavettä. Kunnan raakavesi otetaan normaalisti Huikonkankaan pohjavedenottamoilta Korkeakoski I, II ja III. Raakavesi käsitellään, happamuudesta johtuen Huikonkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelykemikaalina käytetään kalkkikiveä. Vesilaitoksella on lisäksi käytössään yhdyslinja Oriveden kaupungin Kiviharjun vedenottamoon.

Vedenkäsittelyä ja vedenottamoiden toimintaa ohjataan ja valvotaan Mipron automaatiojärjestelmän avulla.

Sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla vedenottamo II:lle varavoimalaite joka varmistaa häiriöttömän vedentoimituksen myös mahdollisten sähkökatkojen aikana.

Vesilaitos on toiminut hyvin, ja kuluttajille on pystytty toimittamaan heidän tarpeitaan vastaava määrä asetetut laatuvaatimukset täyttävää vettä.

Vesihuoltolaitoksen oman jakeluverkoston pituus on 119 041 metriä.

Talousveden riskienhallinta

Terveydensuojelulaissa edellytetään, että talousvettä toimittavan laitoksen veden laadun valvonta perustuu veden
terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Juupajoen vesilaitoksen veden hankinnassa,
käsittelyssä ja jakelussa on selvitetty riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä. Juupajoen vesilaitos on tehnyt
riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-ohjelmalla (Water Safety Plan).

Suunnitelmassa on tarkasteltu pohjavesialueet, vedenottamot, vedenkäsittelylaitos sekä vedenjakeluverkosto
vesisäiliöineen. Riskien kartoitustyö on tehty yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisten sekä Juupajoen
ympäristönsuojelun kanssa ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tehtävillä
tilannekatsauksilla.

Lisäksi pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on viimeksi hyväksytty mm. vedenottamoalueille 26.9.2016.
Suojelusuunnitelman laati ryhmä, johon kuuluivat edustajat mm. vesihuoltolaitokselta, ELY-keskuksesta,
ympäristönsuojelusta, terveydensuojelusta, pelastuslaitokselta sekä kunnan kaavoituksesta. Pohjavesien
suojelutyöryhmä kokoontuu säännöllisesti tarkastelemaan suojelusuunnitelmassa havaittujen riskien tilannetta
sekä päivittämään tehdyt pohjavettä suojelevat toimet ja mahdolliset tarvittavat jatkotoimet. Suojelusuunnitelma
on huomioitu myös riskienhallintasuunnitelman laadinnassa.
WSP-riskiarvioinnissa tunnistettiin riskit ja arvioitiin niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen) sekä
määritettiin hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Riskienarvioinnin tuloksena todettiin,
että laitoksen osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa. Kehityskohteille laadittiin toimenpidesuosituksia
sekä aikataulu niiden toteutukselle.

Viemärilaitos

Viemärilaitostoiminnan tavoitteena on häiriötön Vesioikeuden lupaehtojen mukainen jätevesien käsittely. Lylyn puhdistamoa on pystytty hoitamaan lupaehtojen mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Juupajoen kunta ja Oriveden kaupunki allekirjoittivat vuonna 2007 sopimuksen jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Sopimuksella Oriveden kaupunki sitoutuu vastaanottamaan Juupajoen kunnan viemärilaitoksen jätevedet sekä sako- ja umpikaivolietteet Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Juupajoen kunta johtaa jätevedet siirtoviemäriä pitkin Oriveden kaupungin verkostoon. Siirtoviemäri otettiin käyttöön 15.12.2012. Kunta omistaa siirtoviemärin omalta osaltaan. Juupajoelta johdettava vesimäärä mitataan Korkeakosken pumppaamon yhteydessä sijaitsevalla jäteveden virtausmittausasemalla.

Viemäriverkoston pituus on 59 833 metriä.

Vikailmoitukset

Vesi- ja viemärilaitoksen vikailmoitukset

Allan Heinänen
Puh. 0400 131172

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00