kukkaloistoa_koskitiella_2.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019). Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Kunnassa tulee päättää siitä, miten indeksitarkistuksen vuoksi muuttuneet asiakasmaksut ja tulorajat vaikuttavat kunnassa perittäviin asiakasmaksuihin. Asiakkaille tulee tehdä uudet maksupäätökset, mikäli maksu muuttuu.

Asiakasmaksujen osalta ylin perittävä maksu alenee 289 eurosta 288 euroon. Alin perittävä maksu alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen perusteella. Maksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheen ensimmäiseksi lapseksi maksusta päätettäessä katsotaan aina nuorin päivähoidossa oleva lapsi. 

  • Perhekoko 2: tuloraja 2136 €, korkein maksu 4823 € tuloilla
  • Perhekoko 3: tuloraja 2756 €, korkein maksu 5443 € tuloilla 
  • Perhekoko 4: tuloraja 3129 €, korkein maksu 5816 € tuloilla
  • Perhekoko 5: tuloraja 3502 €, korkein maksu 6189 € tuloilla
  • Perhekoko 6: tuloraja 3874 €, korkein maksu 6561 € tuloilla

Maksun perusteena olevat tulot tarkastetaan toimintavuosittain. Tuloselvitykseen liitetään mukaan tositteet perheen pääasiallisista tulonlähteistä (esim. viimeisimmät palkkakuitit, päivärahapäätös jne.). Muitakin tositteita voidaan tarvittaessa pyytää, jos ilmoitetuissa tiedoissa on epäselvyyksiä. 
Maksua määritettäessä perheen tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä laskennallinen metsätulo. Mikäli lomarahasta ei ole selvitystä, lisätään kuukausituloihin 5 %. Jos kuukausitulo on muuttuva, lasketaan kuukauden keskiansio pidemmältä ajanjaksolta. Myös varhaiskasvatuksessa olevan lapsen elatusapu- ja tuki vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun. Asiakasmaksupäätös on voimassa toistaiseksi.

Huoltajan tulee ilmoittaa tuloissa ja perhesuhteissa tapahtuneet muutokset viipymättä. Jos varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytymistä koskeva päätös perustuu huoltajan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti maksu peritään 11 kuukaudelta toimintakauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa yhtäjaksoisesti edellisen vuoden elokuusta alkaen. Mikäli hoitosuhde katkeaa toimintavuoden aikana, heinäkuulta peritään maksu. Lain 10 §:n mukaan peruuttamatta jätetystä loman ajaksi varatusta varhaiskasvatuksesta voidaan periä puolet kuukauden asiakasmaksusta. Maksu voidaan periä myös heinäkuulta vaikka se muuten olisi ollut maksuton.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestötietorekisterikeskuksen varmennepalvelusta annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Mikäli molemmilla huoltajilla on päivähoidon tarve, sopivat huoltajat keskenään varhaiskasvatuksen asiakasmaksun jakamisesta.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella  kunnan tulee määritellä varhaiskasvatukseen tuntiperustainen maksu. Maksu määräytyy varattujen hoitoaikojen mukaan.  Mikäli lapsi on päivähoidossa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä hoitoaikaan suhteutettu maksu. 

 

Juupajoen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja määrittävät käsitteet ja tuntimäärät

 Kokoaikainen varhaiskasvatus = keskimäärin yli 35 h/vko

Osa-aikainen varhaiskasvatus

- Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on enintään 20h/vko tai  keskimäärin 10 pv/kk (max.8,5h/pvä) hoidosta peritään 50 % kokoaikahoidon maksusta. Lapsi voi käyttää 20h/vko myös osaviikkoisesti. Päivät ja toiminta-aika päätetään hoitosopimuksen teon yhteydessä. Sopimuksen perusteena on lapsen varhaiskasvatusoikeus.

- Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on 20 h – 25 h/vko, maksu on 60 % kokoaikahoidon maksusta.

- Mikäli lapsen varhaiskasvatustarve on 25 h – 35 h/vko, maksu on 80 % kokoaikahoidon maksusta.

Hoitopaikkaa haettaessa huoltajat arvioivat lapsen hoidon tarpeen. Huoltajan jättämän hakemuksen mukaisesti tehdään päätös lapsen hoitoajasta kuukaudessa, joka on perusteena kuukausimaksun määräytymiselle. Hoitoaikojen toteutumista seurataan kolmen kuukauden jaksoissa ja tarvittaessa korjataan tarvetta vastaavaksi. Keskimääräisyyttä tarkastellaan kalenterikuukausittain. Asiakasmaksu määräytyy varattujen hoitoaikojen mukaan.

 

Esiopetusta täydentävä osa-aikahoito

Esiopetus 4 tuntia/päivä on maksutonta. Mikäli esiopetuksen lisäksi esioppilas tarvitsee osa-aikahoitoa, huoltajat voivat varata osa-aikaisen varhaiskasvatuksen hoidon tarpeensa mukaisesti.

Mikäli esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokoaikahoitoa (yli 5h/pv) esiopetuksen loma-aikoina, (syys-, joulu- ja talvilomat sekä kesäaika), peritään maksu kokoaikaisesta hoidosta.

Tilapäinen hoito

Hoito on tilapäistä, jos hoitopäiviä on enintään 5 päivää/kk. Tilapäisen hoidon maksu on perheen tuloista riippumaton. Tilapäisestä hoidosta ei tehdä varhaiskasvatuksen sijoituspäätöstä.

-         -  Kokoaikainen hoito (5-10h/päivä) 20 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista hoidon maksu on 4 €/ päivä.

-         -  Osa-aikainenhoito (alle 5 tuntia/päivä) on 12 euroa. Perheen kolmannesta ja sitä seuraavista lapsista maksu on 2,50 €/ päivä.

-         -  Vuorohoidossa (klo 18-06 arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 30,00€/päivä. Yhden hoitopäivän hoitoaika on 5-10h.

-          - Vuorohoidossa (klo 18-06 arkisin ja viikonloppuisin 24h) maksu on 18,00 €, kun hoitoaika jää alle 5h

 

Varhaiskasvatustarpeen muutos

Jos hoidontarve muuttuu, on siitä täytettävä  varhaiskasvatuksen  muutoslomake, joka palautetaan päiväkodin johtajalle. Muutokset sopimukseen tehdään aina ennen kalenterikuukauden vaihtumista. Muutos on voimassa vähintään kolme kuukautta. Vuosiloma ei ole muutoksen peruste.

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00