mustikanraakileet.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Rakentaminen suunnittelutarvealueella

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan lähinnä kaavoittamattomia taajaan asuttuja kyläkeskuksia tai vastaavia alueita. Ennen rakennusluvan myöntämistä tällaiselle alueelle tarvitaan erillinen ns. suunnittelutarveratkaisupäätös. Päätöksen asiasta tekee kunnanhallitus.

Suunnittelutarvealueiden tarkoituksena on saada suunnittelun piiriin sellainen maankäyttö, joka suunnittelemattomana aiheuttaisi taloudellisesti, yhdyskuntarakenteellisesti tai ympäristöllisesti haitallista kehitystä. Toisaalta tarkoituksena on estää se, että alue yksittäisten rakennushankkeiden seurauksena muuttuisi suunnittelun kannalta vaihtoehdottomaksi alueeksi.

Suunnittelutarvealueilla rakentamiseen liittyvä päätöksentekomenettely on kaksivaiheinen:

 1. Aluksi kunta tekee suunnittelutarveratkaisun.
 2. Ainoastaan siinä tapauksessa, että suunnittelutarveratkaisu on myönteinen ja lainvoimainen, kunta voi myöntää hakijalle rakennusluvan.

Suunnittelutarveratkaisu koskee pääasiassa uutta rakentamista ja jo olemassa olevan rakennuksen merkittävää laajentamista. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai muun olemassa olevan rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen. 

Rakennuspaikka voi sijoittua suunnittelutarvealueelle suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 tai 2 momentin perusteella tai se on voitu osoittaa suunnittelutarvealueeksi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai kunnan rakennusjärjestyksessä. Kunnan määräys on voimassa enintään 10 vuotta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

 • ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä
 • on sopivaa maiseman kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
 • ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennusjärjestyksestä löytyvät määräykset koskien rakennuspaikkaa, rakennuspaikan vähimmäiskokoa ja rakentamisen määrää asemakaava-alueen ulkopuolella. 

Suunnittelutarveratkaisua haetaan hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta. Esimerkiksi keväällä rakentamista suunnittelevan kannattaa jättää hakemus jo syksyllä.

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakeminen ja tarvittavat asiakirjat:

 • hakemuslomake
 • suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa hakee, ja se myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa
 • selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään lainhuutotodistusta, ei kuitenkaan kolmea kuukautta vanhempaa tai kauppakirjaa, vuokrasopimusta tai muuta vastaavasta asiakirjaa. Jos hakija ei yksin omista rakennuspaikkaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta.
 • ote asemakaavakartasta määräyksineen, jos tontti on asemakaava-alueella. Otteen saa teknisestä toimistosta.
 • ote lainvoimaisesta yleiskaavakartasta määräyksineen tai rekisterikartasta, jos rakennuspaikka on asemakaava-alueen ulkopuolella. Otteen saa teknisestä toimistosta.
 • asemapiirros A4 tai A3 2 kpl. Mittakaava taajama-alueella 1:500 ja maaseutualueella 1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksesta tulee selvitä rajat, rajamitat, pyykit sekä purettavien, olemassa olevien ja uusien rakennusten sijainti, niiden kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, kiinteistön ja naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet
 • hakemukseen voi tapauskohtaisesti liittää rakennuspiirustuksia, valokuvia ja myös muita liitteitä jotka selventävät asiaa
 • arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut
 • selvitys naapurien kuulemisesta. Selvityksen voi tehdä hakemuslomakkeen takasivulle tai erillisillä lomakkeilla

Hakemus jätetään kunnan tekniseen toimistoon. Päätöksentekijä on kunnanhallitus.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Perittävät maksut:

Kunnan myönteinen ratkaisu maksaa 160 euroa ja kielteinen 80 euroa. Mikäli hakija niin haluaa, voi kunta kuulla naapurit, jolloin veloitus on saantitodistuksella 60 euroa ja kirjeellä 30 euroa/naapuri. Kunta varaa heille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla ja Oriveden Sanomissa. Lehti-ilmoituskulut peritään hakijalta täysimääräisenä.

Lisää tietoa rakentamisen luvista löytyy kunnan rakennusjärjestyksestä sekä Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.

Yhteystiedot
Tekninen johtaja Pekka Maasilta
040 0131 174
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite
Tekninen toimisto
Koskitie 50
35500 Korkeakoski

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00