Hyppää sisältöön
koulukeskus.jpg
Copyright 2021 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Kunta tai alueellinen ympäristökeskus voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy.

Poikkeamislupa tarvitaan mm.:

 • haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta
 • haluttaessa poiketa voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista
 • haluttaessa poiketa rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta
 • haluttaessa poiketa kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta
 • rakentamisesta ranta-alueelle ilman asemakaavaa.

Poikkeamista haetaan erillisellä hakemuksella. Mikäli asia kuuluu kunnan toimivaltaan, asian päättää kunnanhallitus. Jos asia kuuluu alueellisen ympäristökeskuksen toimivaltaan, asian päättää Ely-keskus.

Poikkeamislupa ranta-alueella MRL 171 §, 1 mom., MRL 72 §

Uuden rakennuksen rakentamiseksi tai vanhan rakennuksen laajentamiseksi vesistön ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa MRL 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena tarvitaan poikkeamislupa, jonka myöntää Ely-keskus.

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun muassa seuraavat rakennushankkeet:

 • maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen
 • olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto)
  kanssa samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus
 • olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisluvan hakeminen ja tarvittavat asiakirjat:

 • hakemuslomake, Tästä lomake pdf-muodossa.
 • suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa hakee, ja se myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa
 • selvityksenä omistus-/hallintaoikeudesta käytetään lainhuutotodistusta, ei kuitenkaan kolmea kuukautta vanhempaa tai kauppakirjaa, vuokrasopimusta tai muuta vastaavasta asiakirjaa. Jos hakija ei yksin omista rakennuspaikkaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta.
 • ote asemakaavakartasta määräyksineen, jos tontti on asemakaava-alueella. Otteen saa teknisestä toimistosta.
 • ote lainvoimaisesta yleiskaavakartasta määräyksineen tai rekisterikartasta, jos rakennuspaikka on asemakaava-alueen ulkopuolella. Otteen saa teknisestä toimistosta.
 • asemapiirros A4 tai A3 2 kpl. Mittakaava taajama-alueella 1:500 ja maaseutualueella 1:500 tai 1:1000. Asemapiirroksesta tulee selvitä rajat, rajamitat, pyykit sekä purettavien, olemassa olevien ja uusien rakennusten sijainti, niiden kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, jätevesien käsittely, kiinteistön ja naapuritilojen rekisterinumerot ja mahdolliset rasitteet
 • hakemukseen voi tapauskohtaisesti liittää rakennuspiirustuksia, valokuvia ja myös muita liitteitä jotka selventävät asiaa
 • arvio rakentamisen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut
 • selvitys naapurien kuulemisesta. Selvityksen voi tehdä hakemuslomakkeen takasivulle tai erillisillä lomakkeilla. Tästä lomake pdf-muodossa.

Hakemus jätetään kunnan tekniseen toimistoon. Varsinainen päätöksentekijä on hankkeesta ja sen sijainnista riippuen Juupajoen kunta tai Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Perittävät maksut:

Kunnan myönteinen ratkaisu maksaa 160 euroa ja kielteinen 80 euroa.

ELY- keskuksen myönteinen ratkaisu maksaa 520 euroa ja kielteinen 250 euroa (Valtioneuvoston asetus 1397/2014).

Mikäli hakija niin haluaa, voi kunta kuulla naapurit, jolloin veloitus on saantitodistuksella 60 euroa ja kirjeellä 30 euroa/naapuri. Kunta varaa heille vähintään 7 vrk aikaa esittää muistutuksensa hakemuksesta. Lisäksi varataan postin kulkuun 7 vrk. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta kuulutetaan kunnan toimesta kunnan ilmoitustaululla ja Oriveden Sanomissa. Lehti-ilmoituskulut peritään hakijalta täysimääräisenä.

Lisää tietoa rakentamisen luvista löytyy kunnan rakennusjärjestyksestä sekä Suomen ympäristökeskuksen kotisivuilta.

Yhteystiedot
Tekninen johtaja Pekka Maasilta
040 0131 174
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite
Tekninen toimisto
Koskitie 50
35500 Korkeakoski

 

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00