koulukeskus.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

1. Hakemuslomake (1 kpl)

Samalla lomakkeella (word) voidaan hakea lupaa useammallekin samalle rakennuspaikalle tulevalle rakennushankkeelle. Lomake pdf-muodossa.

2. Hallintaoikeuden näyte (1kpl)

 • Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa esim. jäljennös lainhuutorekisterikortista, kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta (ei 6 kk vanhempi päiväykseltään).
 • Hakemuksessa tulee olla kaikkien omistajien allekirjoitukset tai valtakirjat. Jos kysymyksessä on yhtiö, tulee hakemusasiakirjoihin liittää kaupparekisteriote sekä selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.
 • Lainhuutorekisterikortin jäljennöksen voi tilata Tampereen käräjäoikeuden kiinteistökansliasta, Kelloportinkatu 5 A, 33100 Tampere, puh. 032 882 111

3. Kartta (1 kpl)

 • Rakennuskaava-alueella ote rakennuskaavasta kaavamääräyksineen mk 1:2000 tai 1:4000
 • Haja-asutusalueella karttaote mk 1:10000
 • Karttoja saa teknisestä toimistosta

4. Piirustukset (2 sarjaa)

 • Kaksi sarjaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A 2 ohjeiden mukaisesti laadittuja, toistensa kanssa yhtäpitäviä suunnitelmia;
 • asemapiirustus 1:500 tai 1:200
 • pohjapiirustukset 1:50
 • hormipiirros 1:20
 • julkisivupiirustukset 1:100
 • leikkauspiirustus 1:50
 • rakenneleikkauspiirustus 1:10 tai 1:20 rakennustapaselostuksineen
 • Piirustusten tulee olla taitettuna A 4 kokoisiksi, seläkkein varustettuna ja sidottuina kahdeksi sarjaksi.
 • Rakennuspiirustusten laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus.

5. Naapureiden suostumus

6. Rakennushankeilmoitus/rh-lomake

 • Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus (RH1) yksihuoneistoisesta asuin-, uudis- sekä muista rakennuksista ja rakennustoimenpiteistä.
 • Jokaisesta rakennuksesta tulee olla oma RH1-lomake. Useampihuoneistoisista tulee olla lisäksi RH2-lomake.

7. Muut mahdolliset selvitykset ja lausunnot

 • Poikkeuslupapäätös, joka tulee olla lainvoimaisuusleimalla varustettu (leiman saa valitusviranomaiselta)
 • Haja- ja loma-asutuksen jätevedet:
  • Talousjätevesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta on laadittava suunnitelma, joka on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.
  • Jätevesien käsittelyä koskevat määräykset koskevat uudisrakentamista sekä niitä kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä.
 • Laskelma rakennuskohteen lämmöneristysmääräysten täyttymisestä. Määräys koskee pääsääntöisesti uusia omakotitaloja ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja vapaa-ajan asuntoja. Lomake pdf-muodossa.
 • Vesi- ja viemäriverkostoon liittymishakemus. Tästä lomake pdf-muodossa.
 • Työsuojeluviranomaisen lausunto
 • Terveysviranomaisen lausunto
 • Pelastusviranomaisen lausunto

8. Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupamenettelyyn eli hakemuksen jättöpäivästä lainvoimaiseen rakennuslupaan kuluu aikaa keskimäärin 4-6 viikkoa. Rakennuslupa-asiakirjojen puutteellisuus pidentää lupakäsittelyaikaa.

9. Rakennusvalvontamaksu

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamasta lupahakemusten tarkastamisesta sekä rakennusaikana suoritettavista katselmuksista ja tarkastuksista peritään vahvistetun taksan mukainen rakennusvalvontamaksu.

10. Lupapäätös

Päätöksen ja siihen liittyvät hyväksytyt pääpiirustukset toimitetaan luvanhakijalle postiennakolla. Päätökseen sisältyviä ehtoja erikoispiirustusten esittämisestä, katselmusten ja tarkastusten suorittamisesta tai muista rakennustyön aikana edellytetyistä toimenpiteistä on noudatettava. Päätös luvasta annetaan julkipanon jälkeen ja lupapäätös saa lainvoiman 14 vuorokauden kuluttua siitä (viranomaislautakunnan päätöksessä 30 vrk), kun päätös on annettu, ellei päätöksestä ole valitettu. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin päätös on lainvoimainen.

11. Muuta

 • Vastaava- tai erityisalan vastaava työnjohtaja ( MRL122§ )
 • Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.
 • Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
 • Hakemusasiakirjat tulee toimittaa päivättynä ja allekirjoitettuna rakennusvalvontaan hyvissä ajoin ennen rakennustöihin ryhtymistä.

 

Hakemukset voidaan lähettää postitse osoitteella:
Juupajoen kunta
Tekninen toimisto
Koskitie 50
35500 KORKEAKOSKI

tai jättää tekniseen toimistoon, osoite: Koskitie 50.

Puutteelliset tai virheellisesti täytetyt hakemukset palautetaan täydennettäväksi ja korjattavaksi.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00