sahojen_alue.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Lupa-asian kulku ja käsittely

 1. Lupahakemus liitteineen
 2. Lausunnot
 3. Mahdolliset korjaukset ja täydennykset
 4. Lupapäätös / julkipano
 5. Oikaisuvaatimus 14 vrk rakennustarkastajan päätöksestä
 6. Valitusaika 30 vrk viranomaislautakunnan päätöksestä
 7. Aloituskokous tarvittaessa ( aina uusissa asuinrakennuksissa )
 8. Vastaavat työnjohtajat
 9. Mahdollisten erityispiirustusten hyväksyminen
 10. Rakennustyönaikaiset katselmukset
 11. Loppukatselmus

Lupahakemus tulisi toimittaa henkilökohtaisesti tai suunnittelijan välityksellä rakennustarkastajalle. Suunnitelmia olisi hyvä käydä esittelemässä ennakkoon jo luonnosvaiheessa, jolloin mahdolliset puutteet ja korjausten tarpeellisuus sekä muut rakentamiseen liittyvät seikat selviäisivät riittävän ajoissa. Rakennuksen suunnittelijan pätevyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelijan pätevyys määräytyy Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A 2 mukaan.

Päätökset lupa-asioissa annetaan julkipanon jälkeen eli ne ovat julkisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä teknisessä toimistossa. Rakennustarkastajan tai viranomaislautakunnan myöntämän luvan käsittelyaika on n. 4 - 6 viikkoa.

Uusien rivi- ja kerrostalojen, liike- ja teollisuusrakennusten yms. rakennusten rakennusluvat ratkaisee viranomaislautakunta, muut luvat rakennustarkastaja.

Rakennus-, toimenpideluvan ja ilmoituksen voimassaoloaika

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennustyöt on myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän perusteella aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Mikäli rakennustöitä ei ole aloitettu, lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei sen voimassaoloaikaa anota jatkettavaksi ennen kolmen vuoden määräajan umpeen menoa. Luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten voidaan pidentää enintään kahdella vuodella.

Rakennustyöt on saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, ja kolmen vuoden kuluessa toimenpideluvan myöntämisestä. Lupa tai hyväksyntä raukeaa ellei voimassaololle haeta erityisestä syystä pidennystä. Pidennystä tulee hakea ennen lupa-ajan tai hyväksynnän umpeutumista. Määräaikaa voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Lomake pidennyksen hakemiselle, lomake pdf-muodossa

Luvaton rakentaminen

Voimassa olevan rakennuslainsäädännön mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Myös rakennuksen laajentamiseen ja uudestaan rakentamiseen sekä rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista rakennuslupaa, on kysymyksessä luvaton rakentaminen. Havaittuaan luvatonta rakentamista, velvoittaa rakennusvalvontaviranomainen asianomaista hakemaan kohteelle rakennuslupaa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa. Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus pois. Lupamaksut luvattoman rakentamisen osalla ovat kaksinkertaiset luvalliseen verrattuna. Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee myös tapauskohtaisesti, ilmoitetaanko asia poliisiviranomaiselle esitutkintaa varten.

Pakkokeinot

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että jos joku ryhtyy säännösten tai määräysten vastaiseen toimintaan taikka laiminlyö niihin perustuvan velvollisuutensa, voi kunnan rakennusvalvontaviranomainen päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Tällaisten velvoittavien päätösten tehosteena voidaan käyttää uhkasakkoa tai teettämisuhkaa. Rikkomuksia, joihin pakkokeinoja yleensä käytetään ovat luvaton rakentaminen, luvan vastainen toiminta tai muu näihin rinnastettava toiminta.

Rakennusvalvontataksa

Täällä voit tutustua 1.6.2014 voimaantulleisiin rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksuihin.

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00