koulukeskus.jpg
Copyright 2020 - Perusvarma Juupajoki -logo, linkki etusivulle

Artikkelin hakemisto

ARA:n myöntämät avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia. Avustukset kohdistuvat asuntokannan korjaukseen sekä asuinolojen parantamiseen. Avustuksia myöntää kunta, ARA tai Valtiokonttori avustuslajista riippuen.

Vuoden 2017 alusta lähtien korjausavustukset myöntää ARA. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemukset jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen

Ohjeet ja lomakkeet avustusten hakemiseen sekä kaikki tieto avustusmuodoista on


Kunnan myöntämä yksityisteiden kunnossapitoavustus

Juupajoen kunta myöntää vuosittain kunnossapitoavustusta yksityisteille talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Kunta toimittaa avustusten hakukirjeet maalis-huhtikuussa kunnan rekisterissä oleville yksityisteille. Kunnanhallitus päättää vuosittain yksityisteiden avustusperusteet.

Mikäli tiekunta perii toimintaperusteisia yksikkömaksuja Juupajoen kunnalta, vähennetään yksikkömaksujen osuus kunnanavustuksesta.

Yhteystiedot
Tekninen johtaja Pekka Maasilta puh.
0400 131 174
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Postiosoite:
Koskitie 50
35500 Korkeakoski


ELY-keskuksen avustus yksityistien parantamiseen

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Avustettavat hankkeet

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

 • huonokuntoiset sillat ja tierummut
 • tulva- ja routavauriot
 • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan   siirtäminen
 • tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

Avustetuista hankkeista löydät ELY-kohtaisen listan sivupalkista.

Avustuksen suuruus

Valtionavustuksen osuus on enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä arvonlisäverollisista kokonaiskustannuksista. Tavallisten hankkeiden avustusosuus on 50 prosenttia ja erityisen tärkeiden hankkeiden avustusosuus on 75 prosenttia. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Hakeminen

Voit hakea avustusta yksityistien parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus -lomakkeella. Hakemuksesi käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Lähetä hakemus osoitteella:

Pirkanmaan ELY-keskus
Yksityistieavustukset
PL 297, 33101 Tampere
Faksi: (03) 389 1603
sähköposti: yksityistiet (at) ely-keskus.fi

Liitä hakemukseen:

Hakemuksen mukana aina toimitettavat liitteet

 • Yleiskartta, johon on merkitty tie ja tien osat sekä tien vaikutusalueen pysyvä asutus
 • Pöytäkirjan ote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty
 • Toimituspöytäkirja tiekunnan perustamiskokouksesta
 • Suunnitelma-asiakirjat (Työselitys, suoritepohjainen kustannusarvio, suunnitelmakartta)
 • Siltasuunnitelmat ja A3-kokoa suuremmat liitteet toimitetaan kahtena kappaleena.

Tarvittaessa toimitettavat liitteet

 • Aukkolausunto (sillat ø > 2m ja rummut ø > 1m)
 • ELY-keskuksen lupa esim. tielinjaus luonnonsuojelualueella

Parantamisavustuksen hakemiselle ei ole erityistä määräaikaa. Suositeltavaa on kuitenkin tehdä hakemus viimeistään kesäkaudella ennen suunniteltua töiden tekemisvuotta.

Avustuspäätös

ELY-keskuksen tekemässä myönteisessä avustuspäätöksessä ilmoitetaan hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio, avustusprosentin suuruus, avustuksen enimmäismäärä, avustuksen maksuerien määrä sekä päätöksen voimassaoloaika (päätöksenteko päivämäärä - hankkeen vaadittu valmistumispäivämäärä).

Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana.

Avustuksen vastaanottaminen

Tiekunnan on 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava, ottaako se avustuksen vastaan. Vastaanottoilmoitus on päätöksen liitteenä.

Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero sekä tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Lisäksi on toimitettava pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojaltaa edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella. Jos tiekunta ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita avustuksen vastaanottamisesta, avustuspäätös raukeaa.

Urakointi / kilpailuttaminen

Yksityistä tiekuntaa pidetään julkisena hankintayksikkönä ja sen tulee urakoita teettäessään noudattaa hankintasäännöksiä, mikäli valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön hankkeelle myöntämän tuen määrä on yli puolet hankinnan arvosta. Mikäli avustusta saadaan useammalta julkisyhteisöltä, avustukset lasketaan yhteen.

Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) tulee noudattaa kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Yksityisten tiekuntien hankinnoissa käytännössä kyseeseen tulevat kansalliset kynnysarvot, jotka ovat

 • Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 euroa alv 0 %
 • Rakennusurakat 150 000 euroa alv 0 %

Jos tiekunta on edellä mainitun hankintalain 6 §:n perusteella velvollinen kilpailuttamaan hankintansa, tiekunnan tulee toimittaa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen seuraavat asiakirjat ELY-keskukselle:

 • sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa julkaistu hankintailmoitus
 • tarjouspyyntö
 • saadut tarjoukset
 • hankintapäätös

Näiden asiakirjojen perusteella ELY-keskus valvoo, että hankintalain 6 §:n mukaisena julkisena hankintayksikkönä toimiva tiekunta kilpailuttaa hankintansa asianmukaisesti. Jos tiekunta laiminlyö hankintalain mukaisen kilpailuttamisvelvoitteensa, valtionavustusta koskeva päätös voidaan joutua kumoamaan valtionavustuslain 21 §:n perusteella.

Tarkempia ohjeita kilpailuttamisesta ja hankintasäännösten soveltamisesta yksityiseen tiekuntaan löytyy Liikenneviraston ohjeesta:

Yksityinen tiekunta urakan kilpailuttajana
ja Työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilta. Julkiset hankinnat

Vaikka tiekunnan hankintojen arvo parantamishankkeessa ei ylittäisikään em. kansallisia kynnysarvoja, ELY-keskus suosittelee tiekuntaa kilpailuttamaan teettämänsä urakat ja muut hankinnat mahdollisten kustannussäästöjen vuoksi

Työn aloitus

Tiekunta saa aloittaa työt sen jälkeen, kun ELY-keskus on tehnyt myönteisen päätöksen ja tiekunta on kirjallisesti ilmoittanut vastaanottavansa avustuksen vastaan. Työn aloittamisesta ilmoitetaan ELY-keskuksen valvojalle kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla.

Työn valmistuminen

Avustuksen saajan on huolehdittava, että hanke valmistuu ja kustannukset syntyvät päätöksen voimassaoloaikana. Hankkeen on valmistuttava ja viimeisen erän maksatushakemus liitteineen tulee olla toimitettuna Pirkanmaan ELY-keskukseen päätöksen voimassaoloaikana.

Työn valmistumisesta ilmoitetaan ELY-keskukselle kirjallisesti. Hankkeen valmistuminen todetaan ELY-keskuksen edustajan tekemällä lopputarkastuksella.

Mikäli hanke ei näytä valmistuvan ajoissa, tiekunnan tulee hyvissä ajoin kirjallisesti hakea jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen.

Tiekunnan oma työ

Tiekunnan osakkaiden vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä täytyy tehdä arvio osana hankkeen kustannusarviota. Avustusta voidaan maksaa enintään tehdyn työn arvion mukaiseen päätöksessä hyväksyttyyn määrään saakka.

 • Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdyn työn arvo määritellään seuraavasti:henkilötyö 10 €/h
 • traktori- tai muu vastaava konetyö 30 €/h (sis. henkilötyötunti 10 €/h ja konekustannus 20 €/h)

Avustuksen maksaminen

Avustuspäätöksessä on päätetty kuinka monessa erässä avustus voidaan enintään maksaa.

Ensimmäinen valtionavustuserä voidaan maksaa ennakkona töiden aloittamisen jälkeen ilman kuluselvitystä. Jos avustus maksetaan kahdessa erässä, voi ennakkoerän suuruus olla enintään 50 prosenttia avustuksen määrästä. Jos avustuseriä on enemmän kuin kaksi, voi ennakkoerän suuruus olla enintään 30 prosenttia avustuksen määrästä. Yhdessä erässä maksettavaan avustukseen ei makseta ennakkoa.

Avustus voidaan maksaa myös avustuspäätöksen mukaisissa erissä hankkeesta syntyneiden kustannusten perusteella. Syntyneistä kustannuksista esitetään selvitys tai esim. kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista.

Ensimmäistä erää ja mahdollisia välieriä voi hakea kirjallisesti (Pirkanmaan ELY-keskus, Yksityistiet, PL 297, 33101 Tampere) tai sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Viimeistä avustuserää tiekunnan on haettava kirjallisesti avustuspäätöksen liitteenä olevalla Yksityisen tien valtionavustuksen maksaminen -lomakkeella.

Ota yhteyttä Liikenteen asiakaspalvelu

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa
0
295 020 603 (pvm/mpm)
liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ma–pe klo 9–16

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00