mustikanraakileet.jpg
Copyright 2019 - Custom text here

VAALITOIMITUS

Juupajoen kunnassa 26. päivänä toukokuuta 2019 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa tapah­tuu äänestys Juupajoen ää­nestysalueen osalta Juupa­joen kunnanvirastolla, osoite Koskitie 50, 35500 Korkeakoski ja vaa­lihuone on avoinna klo 9.00 - 20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA

Juupajoen kunnanvirasto 35500 Korkeakoski

Katuosoite Koskitie 50

Avoinna ennakkoäänestystä varten:

15.-17.5.2019 klo 09.00 - 17.00

18.-19.5.2019 klo 12.00 - 16.00

20.-21.5.2019 klo 09.00 - 17.00

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä mää­rin ra­joittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoää­nestys­paik­kaan ilman koh­tuuttomia vaikeuksia, saa äänes­tää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen koti­kunnakseen. Kotiäänes­tyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi olta­va läsnä äänestä­jän valit­sema tai hyväksymä 18 vuotta täyttä­nyt henki­lö. Myös omaishoitajan on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakol­ta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjal­lista ilmoitusta var­ten on saatavissa lomakkeita kun­nan­vi­rastosta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta (www.vaalit.fi ). Ilmoi­tuksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän va­litse­ma henkilö.

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN ÄÄNESTETTÄESSÄ

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa todistus henkilöllisyydestänne (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava) mukaanne ennak­koäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöl­lisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksut­toman, väliaikaisen henkilö­kortin äänestämistä varten.

Juupajoen keskusvaalilautakunnan osoite on: Juupajoen kunnanvirasto, Koskitie 50, 35500 Korkeakoski. Lähempiä tietoja vaaleihin liitty­vistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja-Leena Valkeajoki, puh. 050 4624234.

Juupajoki 12.4.2019 JUUPAJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00