kirjasto-poyta.jpg
Copyright 2018 - Custom text here

VAALITOIMITUS

Juupajoen kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa tapahtuu äänestys Juupajoen äänestysalueen osalta Juupajoen kunnanvirastolla, osoite Koskitie 50, 35500 Korkeakoski ja vaalihuone on avoinna klo 9.00 - 20.00.

ENNAKKOÄÄNESTYS KUNNANVIRASTOSSA

Juupajoen kunnanvirasto 35500 Korkeakoski
Katuosoite Koskitie 50
Avoinna ennakkoäänestystä varten:
29.- 31.3.2017 klo 10.00 - 17.00
1. - 2.4.2017 klo 12.00 - 16.00
3. - 4.4.2017 klo 10.00 - 17.00

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Myös omaishoitajan on mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään 28.3.2017 ennen klo 16 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kirjallista ilmoitusta varten on saatavissa lomakkeita kunnanvirastosta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta (www.vaalit.fi ). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN ÄÄNESTETTÄESSÄ

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava) mukaanne ennak-koäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Juupajoen keskusvaalilautakunnan osoite on: Juupajoen kunnanvirasto, Koskitie 50, 35500 Korkeakoski. Lähempiä tietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tarja Pyyaho, puh. 040 7419457.

Juupajoki 9.3.2017 JUUPAJOEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00