orava-puussa.jpg
Copyright 2019 - Custom text here

Lylyn ja Korkeakosken kylien maisemanhoitosuunnnitelmat, Juupajoen kylien opastustaulujen tietosisältö sekä Juupajoen rotkon luontopolkurastien sisällön suunnittelu

Juupajoen kylät kartalle -hanke on Juupajoen kunnan hallinnoima Leader-kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Juupajoen historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä kohteita ja tukea siten niiden matkailullista ja virkistyskäytöllistä hyödyntämistä.

Kylät kartalle -hanke koostuu useammasta osiosta, joista vuonna 2016 toteutettiin Koskenjalan kenkämuseon aineiston luettelointi, Kallenaution kestikievarin historiasta kertovien elämyksellisten opastusten laatiminen sekä Juupajoen rotkon rakenteiden kunnostussuunnitelma.

Vuoden 2017 aikana hankkeessa tullaan toteuttamaan Lylyn ja Korkeakosken kylien alueelle maisemanhoitosuunnitelmat, Juupajoen kylien opastustaulujen tietosisällön laatiminen sekä Juupajoen rotkon luontopolkurastien tietosisällön tuottaminen. Näiden hankeosien toteuttajaksi on hankintakilpailutuksen kautta valittu keväällä Pro Agria/ MKN Maisemapalvelut.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä ja syventää tietämystä Juupajoen eri kylien paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaista paikoista sekä koota olemassa olevaa tietoa yhteen kaikkien käytettäväksi.

1. Maisemanhoitosuunnitelmat Lylyn ja Korkeakosken kylien alueelle

Lylyn suojeltu rautatieasemamiljöö on pahoin pusikoitunut. Tarkoituksena on toteuttaa käytännönläheinen maisemanhoitosuunnitelma kylämaiseman kohentamiseksi ja alueen viihtyisyyden lisäämiseksi.

Korkeakosken taajamalla on vahvat teolliset perinteet, mikä näkyy mm. rakennuksissa ja kaavoituksessa. Korkeakosken taajaman alueelle laaditaan vastaava suunnitelma kuin Lylyyn.

Laadittavan suunnitelma sisältää kummankin kylän osalta tiiviin arvion maiseman nykytilasta sekä kuvauksen maisemaan sisältyvistä arvoista. Suunnittelutyön keskeisin osa on maisemanhoidon tavoitetilan määrittäminen eli se tilanne, johon hoitotoimenpiteillä pyritään kummassakin kylätaajamassa.

Suunnitelmassa vastataan taajamien osalta mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä maisemakohteet ovat keskeisimpiä?
  • Mitä hoitotoimenpiteitä kohteissa tehdään?
  • Mitkä maisemakohteet ja hoitotoimenpiteet ovat kiireellisimpiä?
  • Miten hoitotoimenpiteet jaksotetaan eri vuosille?
  • Miten hoito on mahdollista toteuttaa mm. miltä osin talkootyönä ja/tai kiinteistönomistajan omana työnä?

Laadittavien suunnitelmien on tarkoitus olla käytännönläheisiä ja ne ovat toteutettavissa aikanaan soveltuvin osin myös talkootyönä.

2. Juupajoen kylien opastus-/info-taulujen tietosisältö

Kunnan alueella olevat infotaulut ovat vanhentuneet ja ne on tarkoitus uusia. Tavoitteena on saada kunnan eri kyliin (ainakin: Korkeakoski, Lyly, Hyytiälä/Kallenautio ja Kopsamo) ja kantatie 58:n varrelle (esim. huoltoaseman piha) ilmeeltään ja sisällöiltään yhdenmukaiset taulut, jotka voidaan koota reitistöksi. Toteutettavan suunnitelmatyön kautta on tarkoitus koota materiaali infotaulujen uudistamiseksi. Kussakin kylässä tai kohteessa olevaan tauluun on tarkoitus myös liittää osio ko. paikan merkityksestä.

Hankesuunnitelman mukaisesti suunnitelmiin tarvittavaa aineistoa kerätään osallistavin menetelmin tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Tällä pyritään varsinaisen keräystyön lisäksi myös herättämään asukkaiden mielenkiintoa asuinpaikkaansa kohtaan.

Suunnitelmien ja työskentelyn pohjana käytetään tarpeen mukaan olemassa olevia dokumentteja ja muuta kirjallista materiaalia (kaavat, mahdolliset kyläsuunnitelmat, paikallishistoriat, yms.).

Maisemanhoitosuunnitelmien ja info-taulujen sisältöä voidaan kerätä Lylyn ja Korkeakosken osalta samoissa tilaisuuksissa.

Laadittavien suunnitelmien pohjalta taulut ja muut toimenpiteet toteutetaan myöhemmin erillisenä hankkeena.

3. Juupajoen rotkon luontopolkurastien (3–4 kpl) sisällön suunnittelu

Juupajoen rotko on ainutlaatuinen luontokohde Korkeakosken keskustassa. Rotko on ollut suosittu retkikohde, mutta on tällä hetkellä suljettu yleisöltä turvallisuuspuutteiden vuoksi. Rotkoon jo tehtyjä kunnostussuunnitelmia on jo toteutettu kevään 2017 aikana: mm. parkkipaikalta laskeutuvat portaat on uusittu.

Perinteisten luontopolkurastien lisäksi aineisto on tarkoitus olla esitettävissä myös mobiili -tekniikalla.

Rotkon kasvistosta ja luonnosta on vuosien kuluessa laadittu erilaisia raportteja, joita on tarkoitus hyödyntää suunnittelutyössä.

Kylät kartalle -hankesuunnitelma kokonaisuudessaan on luettavissa: http://www.juupajoki.fi/ Elinkeinot ja yrittäjyys /Kehittämishankkeet /Juupajoen kylät kartalle -kehittämishanke

Tilaaja ja Palveluntuottaja sopivat tehdyn työn perusteella suoritettavista maksueristä sopimusneuvottelujen yhteydessä. Tällöin tilaaja antaa tarkemmat laskutustiedot Palveluntuottajalle. Laskusta on käytävä ilmi laskutuksen perusteet. Laskutus-, toimitus-, yms. lisiä ei hyväksytä. Maksuaika on 14 päivää ja viivästyskorko määräytyy lain mukaan.

1

juupajoki vaakunaJuupajoen kunta

Koskitie 50
35500 Korkeakoski

2
3

Kunnanviraston aukioloajat
ma 9.00 - 16.00
ti - pe 9.00 - 15.00